Brněnská přehrada
Úvodní stránka

Brněnská přehrada a okolí
průvodce kouzelnými místy

Bystrcký kostel
Brněnská přehrada
ski,tur,cyklo
Autor:
Robert Vystrčil
Brno-Bystrc
info@prygl.net
Doporučuji:
Brněnský plenér - sochy na Brněnské přehradě
Ubytování v okolí Brněnské přehrady
reklama reklama

Vyhláška o rekreační oblasti Brněnská přehrada (1996-2005)

POZOR, tato vyhláška byla v roce 2005 zrušena vyhláškou č. 38/2005!

VYHLÁŠKA č. 8/1996 upravující rekreaci a provoz v oblasti Brněnské přehrady

Zastupitelstvo města Brna schválilo v souladu s § 36, odst. 1, písm. f) zák. ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na XII/II zasedání dne 30. 1. 1996 a XV/II zasedání dne 18. 4. 1996 a XVI/II zasedání dne 21. - 23. 5. 1996 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 - Vymezení rekreační oblasti

 1. Rekreační oblast Brněnské přehrady je vymezena Územním plánem města Brna z roku 1994, schváleným na XLII. zasedání Zastupitelstva m. B. ve dnech 1.- 3. 11. 1994, a vyhlášeným vyhláškou č. 16/1994. Rekreační oblast zasahuje do k. ú. Bystrc a k. ú. Kníničky.
 2. Přesná hranice rekreační oblasti Brněnské přehrady je zakreslena v základní mapě v měřítku 1:10 000. Podklad je převzat z ÚPN města Brna. V mapě jsou zakresleny hranice pásem hygienické ochrany vodních zdrojů a ochranné pásmo podél vodního díla. Originál mapy je součástí originálu této vyhlášky, která je uložena na Organizačním odboru MMB.

Čl. 2 - Výstavba v rekreační oblasti a užívání rekreačních objektů

 1. Výstavba v území je řízena podle dosud platného ÚPN zóny rekreační oblasti Brněnské přehrady z roku 1988. Stavby a zařízení, včetně přístaveb, nástaveb a stavebních úprav, je možno provádět jen na základě stavebního povolení vydaného věcně a místně příslušným stavebním úřadem.
 2. Každá nová stavba vyžadující odkanalizování musí být napojena odpovídající přípojkou na veřejnou kanalizaci. V místech, kde není veřejná kanalizace nebo její kapacita nedostačuje, musí mít každá stávající stavba vlastní kapacitně a hygienicky vyhovující kanalizační zařízení, řádně udržované a kontrolované. Vlastníci (nájemci) staveb musí zabezpečit nepropustnost jímek bez přepadu a vyvážení jejich obsahu fekálním vozem odborné firmy. Jakákoliv jiná likvidace fekálií je zakázána.
 3. Majitelé (nájemci) rekreačních a jiných objektů a zařízení jsou povinni zajistit nezávadnou likvidaci odpadů z objektů a pozemků, způsob zneškodnění jsou povinni prokázat příslušným orgánům. Právnické osoby a fyzické osoby provozující objekty a zařízení jsou povinny třídit a zneškodňovat odpad v souladu se zák. č. 238/1991 Sb., o odpadech. Pro shromažďování odpadků a popela jsou majitelé (nájemci) jednotlivých rekreačních objektů a zařízení povinni opatřit si dostatečný počet odpadových nádob na vlastní náklady.
 4. Pro všechny objekty umístěné v PHO 2. vnitřním platí zákaz vytápění naftou, topnými oleji a uhlím z důvodu ochrany půdy, vody a ovzduší v rekreační oblasti. Pro vaření lze používat pouze plyn, elektrickou energii, případně dřevo.
 5. Objekty musí být zabezpečeny proti požáru, v souladu s ČSN a předpisy souvisejícími.Při odchodu z objektů musí být všechna topeniště s otevřeným plamenem (krby) uhašena, elektřina vypnuta. Rovněž musí být zhasnuta všechna svítidla elektrická, plynová i s otevřeným plamenem (svíčky, petrolejové lampy apod.). Nářadí je třeba bezpečně uložit tak, aby nemohlo být zneužito k poškozování chat a objektů nebo ke vloupání. Okenice a dveře objektů musí být řádně zabezpečeny. Pro hašení požáru musí být zajištěna nutná zásoba vody, písku a nářadí (lopata, tlumiče apod.) nebo hasicí přístroje, zejména ve větších objektech hromadné rekreace.
 6. Veškerý hospodářský chov živočichů (sudokopytníků, lichokopytníků, kožešinového zvířectva, hlodavců, hrabavé a vodní drůbeže, holubů, včel apod.) s výjimkou ryb je v rekreační oblasti zakázán. Nejvýše přípustné je ojedinělé držení zvířat sloužících zájmové činnosti bez hospodářského efektu, která nejsou nebezpečná lidem a jsou pod stálým veterinárním dohledem.
 7. Ochrana lesních pozemků se řídí zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, a zákonem č. 96/77 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, ve znění pozdějších změn a doplňků. Na lesních pozemcích je zakázán jakýkoliv zásah do lesního porostu bez souhlasu majitele pozemku, odborného správce lesa a odboru VLHZ a OŽP MMB. Tvorbu, údržbu a ochranu zeleně je nutné provádět v souladu s vyhláškou č. 10/1994 o zeleni ve městě Brně. Při výsadbě dřevin na nelesních pozemcích je nutno používat především domácí dřeviny, které odpovídají stanovištním podmínkám.
 8. Jednotlivé pozemky okolo chat na nelesní půdě a veškeré pozemky lesní není dovoleno oplocovat, ani obnovovat dosavadní oplocení. Na lesním pozemku je zakázáno zřizovat i živé ploty.
 9. Každá stavba (chata nebo jiný objekt) musí být po svém dokončení a při každé změně vlastnictví přihlášena do evidence na místně příslušném Úřadu městské části (Kníničky nebo Bystrc).

ČÁST II. - DODRŽOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, BEZPEČNOSTI A HYGIENY

Čl. 3 - Obecné zásady

 1. Návštěvníci rekreační oblasti Brněnské přehrady smějí používat všechny veřejně přístupné plochy takovým způsobem, aby svým jednáním nerušili ostatní rekreanty.
 2. Brněnská přehrada je nehlídanou vodní nádrží, na níž je provozována rekreační a sportovní činnost jen na vlastní nebezpečí.
 3. Dětem do 10 let je v zájmu jejich bezpečnosti pobyt na veřejnosti přístupných plochách povolen jen v doprovodu dospělých.
 4. V zájmu ochrany životního prostředí a veřejného pořádku je každý rekreant povinen:
  a) Udržovat čistotu a pořádek a zdržet se všech činností, jež znečišťují rekreační plochy, vodu nebo ovzduší.
  b) Odpadky odkládat jen do odpadních nádob, osobní hygienické potřeby vykonávat pouze v zařízeních k tomu určených.
 5. Majitelé (nájemci) jednotlivých objektů a zařízení jsou povinni:
  a) Zajistit pořádek a čistotu v objektech i na přilehlých plochách a prostranstvích v jejich vlastnictví nebo nájmu.
  b) Opatřit si dostatečný počet odpadových nádob a košů, vhodně je rozmísťovat, pravidelně vyprazdňovat a udržovat.
  c) Pečovat o pravidelný odvoz odpadků a smetků.
 6. Na žádných veřejnosti přístupných plochách včetně lesů není dovolen volný pohyb psů a jiných domácích zvířat. Vodění je povoleno pouze na vodítku a s náhubkem. Osoba pečující o zvíře je povinna neprodleně odstranit znečištění způsobené zvířetem. Jejich koupání v nádrži je bez výjimky zakázáno.
 7. Je nutné chránit a šetřit veškerý majetek nacházející se v rekreační oblasti.
 8. V ochranném pásmu vodního díla (pruhu o šířce 50 m od hladiny vody v přehradní nádrži za nejvyššího vzdutí) je zakázáno skladovat ropné a jiné látky ohrožující jakost vody. V odůvodněných případech lze po určitou minimální dobu skladovat nezbytné množství ropných látek jen se souhlasem MMB (Hygienika města Brna a odboru VLHZ a OŽP) na základě individuálního posouzení.
 9. V rekreační oblasti je nutné zachovávat klid, zejména v době od 22 hodin do 6 hodin ráno. Majitelé (nájemci) objektů a zařízení nesmí svým jednáním omezovat a rušit sousední majitele (nájemce). Motorové, okružní pily, sekačky a jiná zařízení s nadměrným hlukem je možno používat v pracovních dnech od 8 do 18 hod a mimo pracovní dny od 10 do 12 hod.

Čl. 4 - Ochrana přírody

 1. Při pobytu ve volné přírodě je nutné zachovat klid, nerušit přirozené prostředí, zejména zvláště hájená místa, pohybovat se po zřízených pěších cestách. Každý je povinen řídit se předpisy vydanými k ochraně životního prostředí:
  - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 395/1992 Sb.
  - zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
  - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
  - zákon č. 138/1973 Sb., o vodách
  - zákon č. 512/1992 Sb., o myslivosti
  - zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství.
 2. Les je návštěvníkům rekreační oblasti volně přístupný s výjimkou míst osázených mladou kulturou. Kácení a ořezávání stromů a keřů v lese je zakázáno. Ochranu dřevin a podmínky povolování kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. V zájmu ochrany přírody platí v lesích zákazy stanovené zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesním zákonem).

Čl. 5 - Ochrana čistoty vody v rekreační oblasti

 1. Obecné užívání vod se řídí zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách. V rekreačním území bylo vodoprávním výměrem býv. Okresního úřadu v Brně pod č. j. 1290/52-VI/13 ze dne 18. 3. 1929 nařízeno pásmo podél vodního díla tvořené pruhem v šířce 50 m od hranice nadržené vody v nádrži za nejvyššího vzdutí. K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou vodou byla stanovena ochranná pásma, zasahující do této rekreační oblasti u zdrojů "Chochola", "Jelenice", "Kníničky", "Mečkov" a "Brno, Svratka-Pisárky" rozhodnutími býv. NVMB č. j. VLHZ-3240/85-Va/Sr ze dne 16. 9. 1985, č. j. VLHZ-3339/85-Va/Me ze dne 27. 9. 1985, č. j. VLHZ-4105/85-Va/Sr ze dne 20. 12. 1985. a č. j. VLHZ-1889/86-Va,Ha/Sr ze dne 24. 11. 1986 a býv. JMKNV č.j.Vod.2341/87-233/1-Ho ze dne 28.12.1987 a č. j. Vod.1581/1990-235-233/1-Ho ze dne 19. 9. 1990. Podmínky obsažené ve výše uvedených rozhodnutích musí být dodržovány.
 2. Ze zdravotních a vodohospodářských důvodů není dovoleno v přehradním jezeře ani na jeho březích používat mýdlo, saponáty a jiné čisticí prostředky. Vhazování organických látek do vodárenské přehradní nádrže je zakázáno. Znečišťování vody v přehradní nádrži je trestné.

Čl. 6 - Přehradní jezero

 1. Koupání:
  a) Koupání je zakázáno v ochranném pásmu hráze vyznačené bójemi, v okruhu 50 m od přístavních můstků veřejné lodní dopravy včetně přistávací a odplouvací dráhy plavidel a v areálu půjčovny loděk.
  b) V zájmu vlastní bezpečnosti jsou koupající povinni opustit plavební dráhu, přibližuje-li se plavidlo lodní dopravy. Koupajícím je zakázáno přibližovat se k těmto plavidlům na vzdálenost kratší než 10 m a zavěšovat se na ně, při koupání jakýmkoliv způsobem používat přistávacích můstků, plavebních znaků a plavebních zařízení, skákat z nich do vody nebo přemísťovat je nebo jinak je poškozovat.
  c) Koupajícím je zakázáno nechat se volně unášet na nafukovacích lehátkách v plavební dráze.
  d) Dětem do 10 let je povolen vstup do vody jen v doprovodu dospělých. Je zakázáno vzájemně se potápět nebo shazovat do vody a volat o pomoc bez vážné příčiny.
  e) Je zakázáno koupání z plavidel.
  f) Opalování bez plavek je povoleno pouze na vyhrazeném místě.
 2. Provoz plavidel:
  a) Plavba a provoz velkých plavidel osobní lodní dopravy a provoz malých plavidel na přehradním jezeře se řídí nařízením Státní plavební správy Praha, kterým jsou podrobně upraveny podmínky pro plavbu.
  b) Na vodní nádrži nacházející se v pásmu hygienické ochrany platí zákaz plavby motorových plavidel se spalovacími motory s výjimkou plavidel armády, policie, Státní plavební správy, Hasičského záchranného sboru a Povodí Moravy, pokud jsou použita ke služebnímu účelu vč. plavidel použitých při údržbě vodního toku, v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou staveb na vodním díle, při nutném zajištění zdravotní služby a při ochraně před povodní.
  c) Na vodní ploše je zakázáno umísťování a používání obytných plavidel (hausbótů).
  d) Budování nových ukotvených plovoucích zařízení, jako jsou přístavní můstky (mola) apod., je zakázáno. Opravy a rekonstrukce stávajících lze provádět jen na základě vodoprávního povolení OVLHZ MMB po projednání a se souhlasem správce vodního díla (PM) a Státní plavební správy, pobočka Přerov.
 3. Sportovní rybaření
  a) Brněnská přehrada je rybářským revírem číslo 461 129 Svratka č. 5 a sportovní rybolov je vykonáván podle zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 103/1963. Lokalita Bažiny v horní části vzdutí není součástí revíru a řídí se odlišným režimem.
  b) Rybolov je zakázán:
  - z tělesa přehradní hráze a v úseku uzavřené vodní plochy označené bójemi,
  - na chráněných a vyznačených místech rybích trdlišť: zátoka Rakovec, zátoka Na pile a zátoka Závist,
  - u všech přístavních můstků lodní dopravy, do vzdálenosti 20 m, a to všemi směry
  - na všech místech označených zvláštními tabulemi "Zákaz rybolovu"
  - vnadění a přikrmování rybí osádky je zakázáno v celém rybářském revíru.
  c) V areálech ostatních podniků a organizací majících zařízení na břehu jezera je možné provádět rybolov pouze tehdy, nebude-li narušovat provoz tohoto zařízení a na vlastní nebezpečí rybáře (poškození rybářské výstroje plavidly apod.).
  d) Rybáři jsou povinni přizpůsobit svou činnost tomu, aby neohrožovali koupající se.
 4. Sportovní činnost na zamrzlé hladině přehradního jezera a) Po zamrznutí jezera je pohyb na ledové ploše možný jen se zvýšenou opatrností a na vlastní odpovědnost. b) Sportovní činnost na zamrzlé ploše může být prováděna jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost ostatních návštěvníků. c) Pořádání sportovních a jiných podniků na zamrzlé ploše na ledě není z bezpečnostních důvodů dovoleno. Rovněž není z hygienických důvodů na ledě dovolen provoz motorových a jiných vozidel a činností znečišťujících ledovou plochu

Čl. 7 - Stanování a táboření

 1. Pobyt rekreantů ve volné přírodě pod stany v obytných přívěsech, karavanech apod. případně spojený s parkováním vozidel (autocamping) je dovoleno pouze v ohraničených a označených základnách povolených příslušným stavebním úřadem ÚMČ Brno-Bystrc.
  a) Ve vyhrazeném tábořišti jsou rekreanti povinni se řídit "Vnitřním řádem základny". Provozovatel základny jej zpracuje dle platných předpisů a v souladu s Provozním řádem rekreační oblasti Brněnské přehrady a zajistí, aby "Vnitřní řád základny" byl vyvěšen na vhodném místě na základně.
  b) Provozovatel tábořiště je oprávněn vybírat za použití tábořiště nebo místa ke stanování poplatek podle platných předpisů. Rovněž kontroluje a přebírá pozemek opuštěný stanujícími osobami a dozírá na řádný úklid.
 2. Zapalování táborových ohňů je povoleno pouze na místech k tomuto účelu upravených a označených, která byla vyhrazena stavebním úřadem ÚMČ Brno-Bystrc a projednána z hlediska požární bezpečnosti a odsouhlasena Hasičským záchranným sborem Brno.
  a) Táborový oheň nelze povolit v lese a ve vzdálenosti 50 m od lesa.
  b) Oheň nelze rozdělávat do 50 m od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, v blízkosti dřevěných chat a srubů a jiných dřevěných objektů.
  c) Oheň se nesmí nechat nikdy bez dozoru, nízkou travinu je třeba chránit valem zeminy a místo, kde byl rozdělán oheň, se smí opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypání zeminou (pískem).
  d) Každý je povinen respektovat i další protipožární opatření zakotvená v požárních řádech správce rekreační oblasti nebo územně příslušných ÚMČ.

Čl. 8 - Doprava a parkování

 1. Při jízdě dopravními prostředky je třeba zvýšenou měrou brát ohled na návštěvníky pobývající v rekreační oblasti, užívat jen určenou komunikační síť, dbát zákazu parkování na nezpevněných plochách a dodržovat pravidla bezpečnosti provozu.
 2. Vjezd a parkování motorových vozidel včetně obytných přívěsů mimo místa vyhrazená pro tyto účely je zakázán. Parkovací a odstavné plochy lze zřizovat pouze s předčisticím zařízením kontaminovaných srážkových vod. Mezi parkujícími vozidly na vyhrazených místech musí být ponechány patřičné průchody a u komunikace minimálně 3 m k rychlému vyjetí vozidel v případě požáru. Výslovný zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel včetně obytných přívěsů platí pro území pod obvodovou silnicí směrem k přehradní nádrži na obou březích kolem Brněnské přehrady. Výjimku tvoří pouze vozidla Povodí Moravy Brno, záchranné služby, požární ochrany, FEKA vozy a vozidla zásobování.
 3. Vjíždět na lesní pozemky, včetně lesních cest, motorovými vozidly a parkovat zde není dovoleno . Ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech na základě individuálního posouzení a se souhlasem majitele pozemku i správce lesa vydává výjimky k povolení vjezdu do lesa odbor VLHZ MMB.
 4. V celé rekreační oblasti je zakázáno čistit nebo omývat vozidla, provádět na nich údržbu a vypouštět z nich olej.
 5. Jízda na kole je zakázána po pěších komunikacích vyznačených zákazovou dopravní značkou.

Čl. 9 - Zemědělská činnost

 1. V ochranném pásmu pod obvodovou komunikací není dovoleno orání, jakékoliv hnojení a intenzivní pěstování zemědělských plodin. Připouští se pouze travnatá, lesní a parková úprava ploch.
 2. V rekreační oblasti nad obvodovou komunikací lze používat hnojiva a manipulovat s nimi jen podle schváleného časového plánu hnojení a za dodržování povolených dávek. Musí být dodrženy podmínky hospodaření v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů II. stupně, obsažené v příslušných rozhodnutích o stanovení PHO.
 3. Jakékoliv užívání chemických látek na hubení hlodavců, hmyzu a plevelů je v rekreační oblasti zakázáno. V odůvodněných případech vydá povolení MMB Hygienik města Brna.

Čl. 10 - Opatření k zajištění pořádku

 1. Za pořádek v rekreační oblasti odpovídají příslušné právnické a fyzické osoby provádějící jakoukoliv činnost v dotčeném území, a to dle platných zákonů citovaných v jednotlivých článcích této vyhlášky.
 2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za nějž může být uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč, nepůjde-li o trestný čin nebo jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů.(1)
 3. Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto vyhlášku, může být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč.(2)

Čl. 11 - Ustanovení všeobecná a závěrečná

 1. Provozní řád z 29. 4. 1988, který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1988, se ruší dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Podpisy

 • JUDr. Dagmar Lastovecká v. r., primátorka města Brna
 • Ing. Jiří Klemensevič v. r., první náměstek primátorky města Brna

PDF soubor

Originál vyhlášky v PDF ke stažení (možno stáhnout i z webu brno.cz).

Zdroj

Statutární město Brno

Přehrada Brno
  O tomto webu Copyright © 2000-2024 Robert Vystrčil, fotograf